poniedziałek, 27 czerwca 2016

Organizacja wypoczynku - aktualizacja tematu

Rozpoczął się czas wakacji, a wraz z nim wyjazdy. Dla wszystkich zespołów organizujących obozy artystyczne bardzo istotną kwestią jest organizacja wypoczynku zgodna z obowiązującymi przepisami. Wszyscy dobrze wiemy, że jest to sprawa niełatwa, ale nie niemożliwa;)
Ostatnio weszło wiele zmian dotyczących tej właśnie kwestii.

 Jak czytamy na stronie MEN'u"Poprawa jakości i zwiększenie bezpieczeństwa to główny cel zmian w przepisach dotyczących opieki nad dziećmi i młodzieżą podczas wypoczynku w czasie ferii letnich i zimowych."


Wierzymy;)

Uwaga!!! Zmieniło się wiele przepisów:

Przepisy ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. poz. 1629) weszły w życie od 1 kwietnia 2016 r. Natomiast przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452) weszły w życie od 6 kwietnia 2016 r. Wymienione przepisy obowiązują wszystkich organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Kolejną zmianą jest zmodernizowana baza wypoczynku na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej men.gov.pl. Dotychczasowa została całkowicie wyczyszczona, tak więc niech Was nie zdziwi, jeżeli nie będziecie mogli zalogować się na swoje dotychczasowe konto. Musimy je założyć od nowa.

Polecam artykuł ze strony men.gov.pl pn. Zmiana przepisów dotyczących wypoczynku dzieci i młodzieży. Znajdziecie go pod linkiem 

Koniecznie również przeanalizujcie 
1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452) z załącznikami
2)Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. poz. 1629)


Postanowiłam powrócić z tematem organizacji wypoczynku i nieco zaktualizować temat. Mam nadzieję, że znajdziecie w tym poście przydatne informacje.

Kiedy w temat się wgryziemy i nauczymy to robić, sprawa przestaje być aż taka magiczna, ale na początku w głowie rodzi się wiele wątpliwości. Oczywiście wtedy niezwykle pomocni są pracownicy delegatury kuratorium oświaty, właściwej dla naszego rejonu. Pierwsza rada - zawsze warto zapytać, niż popełnić jakiś błąd lub czego nie dopełnić. 


Pierwsze pytanie, jakie nam się nasuwa, to takie, czy powinniśmy zgłaszać wyjazdy do kuratorium oświaty skoro nie jesteśmy placówką oświatową tylko domem kultury. Zdecydowanie TAK. Cytując wprost odpowiedź MEN w tej sprawie podaję: " Zasady organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szklonej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.). Rozporządzenie obowiązuje wszystkich organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym domy kultury."Jesteśmy zatem organizatorem wypoczynku i nic nas nie zwalnia z obowiązku zgłaszania wyjazdów.  Dodam, że dotyczy to wyjazdów jednodniowych, kilkudniowych, półkolonii, wyjazdów zagranicznych, ale tylko tych, które odbywają się w dni wolne od nauki szkolnej. Wszystkie inne, które organizujemy nie muszą być zgłaszane do kuratorium, ale musimy tak czy inaczej zorganizować je z należytą starannością.
Jakie dokumenty musimy skompletować, aby zorganizować wyjazd? Oto lista:
1) lista uczestników z danymi teleadresowymi i datami urodzenia. Zwłaszcza wiek dzieci jest tutaj istotny. UWAGA! ZMIANA NA PLUS: 1 opiekun przypada na 15 dzieci poniżej 10 roku życia oraz na 20 dzieci powyżej 10 roku życia. W zgłoszeniu do kuratorium będziemy musieli podać ilość dzieci młodszych i starszych.
2) lista opiekunów z zapisem, jaki kurs na wychowawcę/ kierownika wypoczynku został przezeń zrobiony. 
3) zaświadczenie dla kierownika wypoczynku potwierdzające, że ma minimum 3-letni staż pracy dydaktyczno-wychowawczej przepracowany w sposób ciągły, tzn. nie może być kierownikiem ten, który raz w roku jedzie na wypoczynek, tylko, taki, który cały rok, cyklicznie prowadzi zajęcia itp.
4) podpisane przez wychowawców i kierownika właściwe dla siebie zakresy obowiązków. Na koniec podpisuje się pod nimi organizator wypoczynku, którym jest zawsze dyrektor instytucji. UWAGA! Kierownik i wychowawcy mają różniące się od siebie zakresy obowiązków. Tu z pomocą przyjdzie Wam wiele wzorów, które można znaleźć w google;)
5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach przez kierownika i wychowawców wypoczynku. 
6) zaświadczenia o niekaralności naszych opiekunów i kierownika – WAŻNE 1 ROK! (można to załatwić osobiście lub drogą on-line). Uwaga! Wolontariusze mają to za darmo, muszą tylko pokazać zaświadczenie lub umowę wolontariacką. 
7) polisę ubezpieczeniową (w przypadku wyjazdów feryjno-wakacyjnych)
8) kartę wyjazdu (wzór można pobrać np. tutaj http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LVD5eRfbC4EJ:www.kuratorium.lublin.pl/gsok/include/pliki.php%3Fcl%3Dpliki%26akc%3Ddl%26id%3D10110+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl )
9) zgody rodziców na wyjazd. UWAGA! Możemy zrobić jedną zgodę na cały sezon artystyczny podpisywaną we wrześniu z przykładową treścią "Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka we wszystkich wyjazdach organizowanych przez.......... w sezonie 2016/2017"
10) zgłoszenie do kuratorium. Ja k to zrobić? To świetnie tłumaczy Karta informacyjna nr 9. Znajdziecie ją tutaj http://www.kuratorium.katowice.pl/?page=BipKoPage&menuItemId=282
12) regulamin wypoczynku
13) regulaminy wszystkich wyjazdów/ wyjść organizowanych w trakcie wypoczynku (każde wyjście to osobny regulamin, lista uczestników, karta wycieczki i o! zgrozo! podpisy dzieci, że zapoznały się z regulaminem - jakby podpis dziecka, miał jakąkolwiek moc;)
14) dziennik zajęć
15) program/ harmonogram/plan pracy


Ponadto należy zgłosić dyżurnemu na policję planowany wyjazd, aby patrol przed wyjazdem mógł sprawdzić stan techniczny pojazdu oraz stan trzeźwości kierowcy. Wystarczy to zrobić mailowo.

Pamiętajcie, że wyjazd do kuratorium zgłaszamy 21 dni przed jego rozpoczęciem

Jeśli wyjazd jest organizowany zagranicą do zgłoszenia do kuratorium należy dołączyć skan polisy ubezpieczeniowej.

Jeśli wyjazd jest organizowany w Polsce do zgłoszenia należy prócz skanu polisy ubezpieczeniowej dołączyć: 
a)   w przypadku organizatora wypoczynku w obiekcie hotelowym lub innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie (o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie - Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169) kopię wydanej właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi obiektu opinii właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej lub protokołu okresowej kontroli Państwowej Straży Pożarnej;
b)     w przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku:
·  szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu, z określeniem ich funkcji zawierający szkic pomieszczenia do spania, stołówki i pomieszczeń do zajęć wychowawczo – rekreacyjnych,
·   kopię wydanej właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi obiektu opinii właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej lub protokołu okresowej kontroli Państwowej Straży Pożarnej, w zakresie spełnienia przez obiekt wymagań przeciwpożarowych.
c)   w przypadku organizowania wypoczynku bez stałej infrastruktury komunalnej, w szczególności obóz pod namiotami:
· szkic zagospodarowania terenu przeznaczonego na obóz, zawierający szkic rozmieszczenia poszczególnych części obozu: mieszkalnej, żywieniowej, zespołu służby zdrowia, umywalni, ustępów;
·  kopię wydanej właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi obiektu opinii właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej lub protokołu okresowej kontroli Państwowej Straży Pożarnej, w zakresie spełnienia przez obiekt wymagań przeciwpożarowych.

O co ciekawego zapytają Was, gdy będziecie on-line rejestrować wypoczynek:
- dane organizatora wypoczynku
- forma wypoczynku (kolonia, obóz, zimowisko itp.)
- dane miejsce noclegowego (nazwa, adres, dane kontaktowe)
- środek transportu
- dostęp do wody (ciepła, zimna, bieżąca)
- warunki sanitarno-higieniczne w obiekcie (ilość umywalek, ustępów, natrysków; czy są oddzielne łazienki czy koedukacyjne;), czy są wydzielone pomieszczenia na pranie i suszenie odzieży, na sprzęt porządkowy i środki czystości oraz na przechowywanie brudnej bielizny pościelowej, czy jest na stanie papier toaletowy, mydło, ręczniki jednorazowe, suszarka do rąk, kosze na śmieci i czy żywić się będziecie na miejscu, w kuchni czy w jadalni;))
- ilość uczestników z podziałem wiekowym
- ilość uczestników niepełnosprawnych
- ramowy program wypoczynku
- dane opiekunów i kierownika (kurs, zaświadczenie o niekaralności z datą wydania, wykształcenie)

Pamiętajcie! Opiekunami wypoczynku muszą być osoby, które mają odpowiedni kurs na wychowawcę wypoczynku lub wycieczki. Musimy mieć też jedną osobę, która będzie miała przeszkolenie na kierownika wypoczynku / wycieczki. Zwykle robi się na jednym podwójnym szkoleniu. Uwaga! Osoba na stanowisku kierowniczym, która ma min. 3 letni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej może być kierownikiem bez kursu. Kolejna wskazówka - wychowawcą może być czynny nauczyciel. Wtedy w dokumentacji załączamy zaświadczenie ze szkoły, w której pracuje oraz oświadczenie, że jest niekarany. Zaświadczenie wydaje szkoła, oświadczenie pisze sam. Przykładowa treść takiego oświadczenia:

Ja niżej podpisany/a ........................... zamieszkały/a.......................legitymujący/a się dowodem osobistym...............wydanym przez.........świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań oświadczam, iż nie byłem/am karany/a za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; nie jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych.

Czy musimy dopełniać wszystkich tych formalności, jeżeli organizujemy wyjazd w roku szkolnym? Zdecydowanie TAK, prócz zgłaszania do kuratorium z ww. załącznikiem. Jedyna różnica polega na tym, że organem nadzorczym jest wtedy Urząd Gminy, a nie kuratorium. Po za tym, organizator wyjazdu, którym jest instytucja, a właściwie dyrektor instytucji odpowiada za wyjazd. Zgodnie z § 1 ww. rozporządzenia organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, obowiązani są do zapewnienia bezpiecznych warunków wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej. Ponadto, organizatorzy wypoczynku są obowiązani do zatrudnienia odpowiednio przygotowanej kadry pedagogicznej, w tym kierowników i wychowawców wypoczynku. 

Wiem, że mój post nie wyczerpuje wszystkich tematów z tym związanych. Polecam stronę www.wypoczynek.gov.pl. Tam znajdziecie niemalże wszystko. Ponadto polecam telefonowanie do właściwych delegatur lub bezpośrednio do kuratorium. Można też zadać mailowo pytanie do samego ministerstwa wypoczynek@men.gov.pl. Nie bójcie się tego. Odpisują i to całkiem szybko. Macie wtedy czarno na białym napisane co i jak wraz z podaniem podstaw prawnych.  

Dodam w podsumowaniu, że nie jestem ekspertem, ani pracownikiem kuratorium czy ministerstwa. Jestem praktykiem. Organizuję wyjazdy pod kontem formalnym. I uwierzcie mi, że każdy wyjazd to osobna historia, kolejne pytania i wątpliwości. Ale jest pozytyw w tym całym szaleństwie - wszystko da się załatwić!

Sami widzicie, że trochę tego jest. Niech Was to jednak nie przeraża i nie rezygnujcie z organizacji tego typu przedsięwzięć. Za każdym kolejnym razem będzie coraz łatwiej;)

I pamiętajcie, tu chodzi o bezpieczeństwo naszych podopiecznych, o nic innego. 

czwartek, 23 czerwca 2016

Clipy promocyjne naszych zespołów

Dotychczas o ARA mogliście przeczytać lub zobaczyć, jak wyglądają zajęcia na zdjęciach. Zanim zdecydujecie się zapisać na nasze zajęcia warto obejrzeć krótki filmik, w którym poznacie naszych instruktorów i dowiecie się czegoś więcej na temat specyfiki każdego z naszych zespołów.

Dzięki Magdzie Szymańskiej (Gazeta Wodzisławska, Wodzisławskie Centrum Kultury) możemy się pochwalić kilkunastoma clipami promocyjnymi naszych zespołów. Bardzo się z tego cieszymy i dziękujemy za nie. 
Swoją premierę miały na 17 czerwca podczas 47. Dni Wodzisławia Śląskiego. Teraz możemy je już oficjalnie udostępnić. Poświęćcie nam kilka minut i zobaczcie je wszystkie. 
czwartek, 9 czerwca 2016

Zbliża się czas zmian w WCK

Teoretycznie na tym blogu powinnam pisać głównie o działalności artystycznej naszych zespołów. Ten post będzie jednak inny, techniczny. Dlaczego? Ano dlatego, że zbliżamy się wielkimi krokami do modernizacji sali widowiskowej.

Ma to oczywiście wielki wpływ na dalszą działalność ARA. Po pierwsze dlatego, że
z początkiem roku szkolnego niestety nasza scena będzie wyłączona z użytku, zatem pod znakiem zapytania będzie organizacja wszelkich imprez jesiennych. Oczywiście ARA nie przestaje działać i tworzyć, ale o sali widowiskowej będziemy musieli na moment zapomnieć. Nie jest to jednak dla nas absolutnie powód do zmartwień czy smutku, bo po modernizacji będzie pięknie. Nowe kotary, deski sceniczne, poprawiona akustyka sali, nowe podłogi i mamy nadzieję, za co trzymamy mocno kciuki nowe fotele. Warto zatem poczekać kilka miesięcy, by później móc poczuć zapach świeżutkiej sceny, z której będziemy mogli na nowo korzystać. Jesteśmy tym ogromnie podeksyctowani, ponieważ obecna sala widowiskowa wymaga sporych zmian.

A teraz więcej konkretów.
Modernizacja obejmie salę widowiskową, w której zostanie wymieniona instalacja elektryczna. Inne planowane działania w tym pomieszczeniu to: usunięcie boazerii, poprawa akustyki, wymiana drzwi wejściowych, poprawa estetyki i funkcjonalności ścian i tynków, poprawa estetyki podłogi poprzez cyklinowanie i uzupełnienie parkietu czy wymiana desek na scenie i okotarowania. Zamontowany zostanie też dodatkowy ekran kinowy, na który WCK w ramach projektu „Kino Pegaz bliżej widza” dostało dofinansowanie od Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Zmodernizowana zostanie także między innymi sąsiednia sala klubowa. WCK ma
w planie demontaż obecnych tam barku i węzła sanitarnego, wymianę podłogi, odświeżenie desek na scenie, malowanie i – ewentualnie – poprawę akustyki sali.
  
Sam budynek – najprawdopodobniej – zostanie odwodniony od strony ul. 26 marca
i ul. Kubsza. To umożliwi zagospodarowanie piwnic na pomieszczenia do przechowywania rekwizytów.

Sami widzicie, że przed nami czas wielkich zmian. Zmian na lepsze.


Być może modernizacja będzie miała wpływ na rozpoczęcie naborów na nasze zajęcia.
O tym jednak będziemy Was informować na bieżąco. Bądźcie cierpliwi.czwartek, 2 czerwca 2016

Niezwykli goście ze Szkocji

Zwykle nie zwykłam;) pisać zapowiedzi jednej imprezy. Raczej staram się robić to zbiorczo, a inne tematy rozwijać na duży artykuł. Z tą imprezą będzie jednak inaczej. Mowa o koncercie Polska-Szkocja-Świat, który odbędzie 12 czerwca w Wodzisławskim Centrum Kultury.

Link http://www.wck.wodzislaw.pl/koncert-vladislavii-12-czerwca,1803,art.html

Kiedy rok temu otrzymaliśmy informację, że polski zespół folklorystyczny "Nasza Dolina", skądinąd związany z Wodzisławiem Sląskim i jego okolicami skontaktował się z nami, a dokładnie z Dominiką Brzozą-Piprek z Vladislavii, że przekażą nam ok. 40 pięknych ludowych strojów nasze zaskoczenie i radość zarazem były ogromne. Od razu przyjęliśmy propozycję, a widząc na zdjęciach urodę tych kostiumów nie mieliśmy wątpliwości, że to nieoceniony podarunek. Dalej za tym zdarzeniem poszedł pomysł, by zorganizować razem koncert. ZPiT Vladislavia i Nasza Dolina na jednej scenie. 2 różne kraje, ale jedna polska dusza. To z pewnością będzie niezwykłe przeżycie nie tylko dla występujących, ale również dla publiczności. 

Na chwilę obecną wszystko mamy zapięte na ostatni guzik, zabukowane przeloty, noclegi, program przyjazdu, atrakcje, próby, koncert...Jest to niemałe przedsięwzięcie logistyczne, ale warte wysiłku. Siedzimy już wszyscy jak na szpilkach i czekamy. Goście przyjadą w dwóch częściach, pierwsi 9 maja vanem, reszta 10 maja samolotem z Edynburga. 

Zespół "Nasza Dolina"  w Wodzisławiu Śląskim zatańczy swój ostatni koncert i zakończy swoją działalność. Będzie to zatem niezwykle wzruszający moment dla wszystkich.  Wodzisławi Śląski to miejsce rodzinne lidera zespołu. Jego ojsciec opuścił Polskę w czasie wojny i osadził się na ziemi Szkockiej, jednak swoją miłość do kraju przekazał synowi, który w ten sposób chce oddać hołd ojcu, który został zmuszony opuścić rodzinny kraj. Z tej okazji „Nasza Dolina” podaruje swoje ręcznie wykonane stroje aż z pięciu regionów Zespołowi Pieśni i Tańca Vladislavia.

Słów kilka o samym koncercie. Niech Was nie zmyli pierwsza część tytułu Polska-Szkocja-Świat, a raczej skupcie na słowie <świat>. W repertuarze koncertu znajdą się bowiem tańce tureckie, bułgarskie, szkockie, polskie, rosyjskie i białoruskie. Jednym słowem będzie międzynarodowo, kolorowo i z pewnością ciekawie. Zatem, kto nie do końca kupuje polski folklor zapewne odnajdzie coś dla siebie rytmach bałkańskich, bliskowschodnich. "Nasza dolina" zaprezentuje także suitę tańców kurpiowskich. 


Polecam fanpage'a grupy "Nasza Dolina" - https://www.facebook.com/naszadolinaedinburgh/timeline


Polecam. Zapraszam. Zachęcam!